Wie is God? – ’n Kompakte gids van 52 geloofsvrae met kort en kragtige antwoorde

Klik hier om te bestel

As iemand vir jou vra: “Wat glo jy?” kan jy die kern van wat ons glo as antwoord gee? Vrae omtrent die Bybel, geloof en die kerk is nooit maklik nie. Sommige vrae lýk eenvoudig en ander kan jy sommer sien, gaan ure se kopkrap meebring!

Ek het in Wie is God? kort en kragtige antwoorde geformuleer op vrae soos: “Wat is die Drie-eenheid?” “Wat verwag God van jou in sy wet?” “Waarom moet my Verlosser waarlik mens én waarlik God wees?” “Watter hoop hou die ewige lewe vir my in?” Die resultaat was Wie is God? Hierdie kompakte gids bevat antwoorde op 52 geloofsvrae soos hierdie vir gelowiges.

Die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea, die Geloofsbelydenis van Athanasius, die Heidelbergse Kategismus en die Westminster Geloofsbelydenis dien as basis vir die kernantwoorde in Wie is God?

Wie is God? is geskryf in samehang met en as metgesel vir Wat glo jy? wat gemik is op kinders. Wat glo jy? is gerig op agt- tot twaalfjarige kinders en gee korter 20-woord antwoorde op dieselfde vrae.  Dit word steeds begrond met kort aanhalings uit die Bybel, maar ook met ’n bykomende Bybelse verhaal of gelykenis wat deur ’n kort 100-woord opsomming meer bevatlik vir kinders sal wees.

Die antwoorde in Wat glo jy? is doelbewus dieselfde as die swartgedrukte deel van hierdie boek se antwoorde.  Ouers, begeleiers en opvoeders kan dus albei boeke tegelykertyd gebruik in gesprekke sodat kinders kan deelneem.

Hier is meer inligting uit die Voorwoord van die boek.

Gerig op tieners en volwassenes

Wie is God? is gerig op tieners en volwassenes.  Die boek beantwoord die mees algemene vrae oor wie God is, sy wese en sy werke.  Deur 52 kernantwoorde te gee oor God, Christus, en die Gees word die grondbeginsels van die Christelike geloof vasgelê.  Elke antwoord word aangevul met vier of meer Bybelse aanhalings.  Daar is ook verwysings na die belydenisskrifte wat die antwoorde dieper begrond.

Gerig op geloofsgroei en geloofsgesprekke

Die boek is bedoel vir gelowiges wat in hulle geloof wil groei.  Die kort 60-woord antwoord saam met die Bybeltekste kan in jou stiltetydgebruik word.  Deur vyf vrae ’n week te hanteer, kan jy die inhoud daarvan binne ’n kwartaal in jou hartbêre.  Memoriseerdit en lees daarna van tyd tot tyd weer dievrae en antwoorde. Só sal dit deel van jou manier van dink en doen word.

Die boek is ook bedoel vir belydenisklas- en Bybelstudiegroepe.  Daarom is daar by elke antwoord verwysings na die belydenisskrifte waarop die antwoorde berus.  Die verdere leeswerk in die belydenisskrifte sal ’n dieper dimensie aan geloofgesprekke verleen.  Skakels na gratis weergawes van die belydenisskrifte in pdf formaat kan by bybelskool.com gekry word.  Vrae en kommentaar kan ook daar gevra en gelewer word.

Die boek is dus uiters geskik om in gesprekvoering oor God, geloof en die Bybel te gebruik.  Dit kan gemaklik in ’n jaar deurgewerk word in ’n groep.

Gerig op “lees om te leef”

Die inhoud van die antwoorde neem in ag dat tieners en volwassenes meesal geskuif het van ‘n “leeom te leer” na ‘n “lees om te leefingesteldheid.  Volwasse-wordende gelowiges is besig om nie net al hoe meer inligting te versamel ter wille van ’n beter begrip van geestelike sake nie.  Hulle wil al hoe meer betekenis maak met wat hulle lees.

Die antwoorde en Bybelse inhoude van hierdie boek sluit by hierdie behoefte aan.  Die boek sal jou help om al hoe meer die Bybelse antwoorde op jou lewensvrae te verstaan en vir jouself toe te eien, sodat jy dit kan leef.

Gerig op ’n algemene Christelike verwoording van basiese Bybelse waarhede

Die boek is ‘n algemene Christelike verwoording van basiese Bybelse waarhede. Dit is gerig op alle gelowiges, nie net op gelowiges van ‘n spesifieke kerk nie.  Daarom word die antwoorde só geformuleer dat gelowiges hulle eie materiaal kan gebruik om die antwoorde verder in te kleur.

Die antwoorde is in die enkelvoud geskrywe sodat ’n mens die antwoorde vir jouself kan toeëien. By die geloofsbelydenis van Nicea en die Ons Vader gebed is die tradisionele “ons” egter behou.  Dit is nodig sodat daar ‘n gevoel van gemeenskap met mekaar in die geloofsbelydenis en gebed geskep kan word.

As weergawe van die gesamentlike geloofsbelydenis is die Geloofsbelydenis van Nicea gekies, omdat dit ’n baie algemene ekumeniese belydenis is, en die verwoording van die belydenis oor die Seun en die Gees meer omvattend is daarin.

Daar word in die antwoorde na elke artikel van die drie ekumeniese geloofsbelydenisse verwys: Apostoliese Geloofsbelydenis, Geloofsbelydenis van Nicea, en Geloofsbelydenis van Athanasius. Daar word ook na elke artikel van die Gereformeerde Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB) en die Heidelbergse Kategismus (HK) verwys, sowel as die grootste deel van die Dordtse Leerreëls (DL), en die Westminster Geloofsbelydenis (WG).  Daar is ook ‘n paar verwysings nadie Westminster Korter Kategismus (WKK).

Vir die statistici onder ons: daar is aanhalings uit 42 boeke van die Bybel waarvan 15 uit die OT boeke is. Daar is aanhalings uit al 27 NT boeke.  In totaal is daar 299 Skrifverwysings na perikope en verse.  Op die webtuiste sal daar indekse verskyn wat die boek vir jou vanuit die Skrifverwysings sowel as die verwysings na geloofsbelydenisse kan oopsluit.

Geskryf in samehang met die metgesel boek Wat glo jy?

Dit was ’n groot voorreg om hierdie boek Wie is God?te skryf in samehang met en as metgesel vir die boek Wat glo jy? wat tegelykertyd uitgegee word.  Daardie boek is gerig op agt- tot twaalfjarige kinders en gee korter 20-woord antwoorde op dieselfde vrae.  Dit word steeds begrond met kort aanhalings uit die Bybel, maar ook met ’n bykomende Bybelse verhaal of gelykenis wat deur ’n kort 100-woord opsomming meer bevatlik vir kinders sal wees.

Die antwoorde in Wat glo jy? is doelbewus dieselfde as die swartgedrukte deel van hierdie boek se antwoorde.  Ouers, begeleiers en opvoeders kan dus albei boeke tegelykertyd gebruik in gesprekke sodat kinders kan deelneem.

DV word in die vooruitsig gestel dat daar mettertyd ook ‘n Bybelstudieboek sal verskynwat in veertig weke deur hierdie 52 vrae en antwoorde sal werk. Daar sal dan uiteraard baie dieper ingegaan kan word op die antwoorde.

Dankwoord

Ek is dankbaar teenoor Chris Johnsen en Sua du Plessis van CUM vir die vertroue in my om hierdie publikasies die lig te laat sien.  Hulle meelewing en aanmoediging was van onskatbare waarde.  Ek is dankbaar teenoor Tim Keller wie se New City Catechism van groot waarde was in my navorsing.  Ek is ook dankbaar teenoor my belydenisklas (2017) met wie ek saam in die Bybel en ons belydenisskrifte na antwoorde op hierdie vrae gesoek het.  Die lewendige gesprekke sal my bybly.  God is regtig groot en genadig, goed en getrou.  Hy sorg vir alles en almal, vol liefde en trou.

Chris van Wyk

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.