Wat glo jy? – 52 antwoorde op kinders se vrae oor God, Christus, geloof en die Gees

Klik hier om te bestel

Wie is God? Wat is die Bybel? Wat is sonde? Hierdie konsepte is soms vir volwassenes moeilik om te verklaar, wat nog te sê vir kinders. Ek bied met hierdie boek egter ’n maklike en kinder-vriendelike oplossing om kinders toe te rus om die kernwaarhede van die Christelike geloof te begryp en sinvol weer te gee.

In Wat glo jy? gee ek antwoorde vir 52 geloofsvrae wat as basis vir die Christelike geloof beskou kan word. Elkeen van hierdie vrae word toegelig met ’n eenvoudige antwoord, ’n opsomming van ’n Bybelstorie ter illustrasie van die konsep en ’n teksgedeelte uit die Bybel.

Wat glo jy? is bedoel vir kinders tussen 8 en 12 jaar omdat hulle ’n onderskeid tussen feite en interpretasies begin ontwikkel en hulle eie menings begin vorm. Dit is dus die ideale tyd om die basiese boustene vir ’n standvastige geloof te lê.

Wat glo jy? is geskryf in samehang met en as metgesel vir Wie is God? wat gemik is op die volwasse mark. Wie is God? gee omvattender 60-woord-antwoorde op dieselfde vrae. Dit
word ook dieper begrond in die Bybel, maar bevat steeds ook volledig hierdie boek se antwoorde. Ouers, begeleiers en opvoeders kan dus albei boeke tegelykertyd gebruik in gesprekke.

Hier is meer inligting uit die Voorwoord van die boek.

Gerig op agt- tot tienjarige kinders

Wat glo jy? is gerig op agt- tot twaalfjarige kinders.  Dit beantwoord die mees algemene vrae oor God, Christus, geloof en die Gees.

Elke antwoord word aangevul met ‘n Bybelse verhaal of gelykenis.  ‘n Opsomming van die meer konkrete inhoud daarvan help jou om die Bybel beter te verstaan.  Daar is ook aanhalings van ander Skrifgedeeltes en verwysings na die belydenisskrifte wat die antwoorde dieper begrond.

Gerig op geloofsgroei en geloofsbegeleiding

Die boek is bedoel vir kinders om self in hulle geloof te groei.  Die kort 20-woord antwoordsaam met die Bybel verhale en ’n Bybelteks kan in jou stiltetyd gebruik word.  Deur vyf vrae ’n week te hanteer, kan jy die inhoud daarvan binne ’n kwartaal in jou hart bêre. Memoriseer dit en lees daarna van tyd tot tyd weer die vrae en antwoorde. Só sal dit deel van jou manier van dink en doen word.

Die boek is ook bedoel vir ouers, kategete en opvoeders wat kinders in hulle geloofsontwikkeling wil begelei.  Daarom is daar by elke antwoord verwysings na die belydenisskrifte waarop die antwoorde berus.  Die boek is dus uiters geskik om in gesprekvoering oor God, geloof en die Bybel te gebruik.  Dit kan gemaklik in ’n jaar deurgewerk word in ’n groep.

Gerig op “lees om te leer”

Die inhoud van die antwoorde neem in ag dat kinders van hierdie ouderdom meesal geskuif het van ‘n “leer om te lees” na ‘n “lees om te leeringesteldheid.  Hulle is besig om ‘n al hoe beter onderskeid tussen feite en interpretasies te maak. Hulle begin om hulle eie menings te vorm. Hulle vermoë om afleidings te maak van wat hulle lees, groei ook al hoe meer en stel hulle in staat om verbande te lê met hulle leefwêreld.

Die antwoorde en Bybelse inhoude van hierdie boek sluit by hierdie ontwikkeling aan. Die boek sal kinders help om al hoe meer die Bybelse antwoorde op hulle lewensvraete verstaan en vir hulleself toe te eien, juis omdat die inhoud nie te abstrak is nie.  Die Bybelse verhale verduidelik waarhede wat andersins by hulle sou kon verbyglip.

Gerig op geloofsgesprekke

Kinders is in hierdie fase ook besig om ‘n al hoe beter begrip van oorsaak en gevolgte ontwikkel. Hierdie ontwikkelingsfase is daarom ‘n vrugbare tyd vir n gesprek oor die genade van die evangelie met vrae soos: Wat is sonde?”, “Wat beteken Jesus se kruisdood vir jou?”, en “Wat beteken die vergifnis van al jou sondevir jou?

Kinders van dié ouderdom hou ook daarvan om verskillende kante van n antwoord op n vraag te ondersoek en die waarheid vir hulleself toe te eien.  Daarom sal die verdere leeswerk in die belydenisskrifte ’n dieper dimensie aan geloofgesprekke met begeleiers verleen.  Skakels na gratis weergawes van die belydenisskrifte in pdf formaat kan by bybelskool.com gekry word.  Vrae en kommentaar kan ook daar gevra en gelewer word.

Begeleiers moet onthou dat daar ‘n sosiale kant van kinders se ontwikkeling in taal– en konseptuele vaardighede is.  Kinders verstaan al hoe beter watter rol gee-en-neem” in ‘n gesprek speel, en geniet dit om iets te bespreek en hulle menings te toets en te vorm.  Laat die kinders dus toe om hulle eie vrae te vra, menings te vorm, en volledig deel te neem aan die gesprekke.

Gerig op ’n algemene Christelike verwoording van basiese Bybelse waarhede

Die boek is ‘n algemene Christelike verwoording van basiese Bybelse waarhede. Dit is gerig op alle gelowiges, nie net op gelowiges van ‘n spesifieke kerk nie.  Daarom word die antwoorde só geformuleer dat gelowiges hulle eie materiaal kan gebruik om die antwoorde verder in te kleur.

Die antwoorde is in die enkelvoud geskrywe sodat ’n mens die antwoorde vir jouself kan toeëien. By die geloofsbelydenis van Nicea en die Ons Vader gebed is die tradisionele “ons” egter behou.  Dit is nodig sodat daar ‘n gevoel van gemeenskap met mekaar in die geloofsbelydenis en gebed geskep kan word.

As weergawe van die gesamentlike geloofsbelydenis is die Geloofsbelydenis van Nicea gekies, omdat dit ’n baie algemene ekumeniese belydenis is, en die verwoording van die belydenis oor die Seun en die Gees meer omvattend is daarin.

Daar word in die antwoorde na elke artikel van die drie ekumeniese geloofsbelydenisse verwys: Apostoliese Geloofsbelydenis, Geloofsbelydenis van Nicea, en Geloofsbelydenis van Athanasius. Daar word ook na elke artikel van die Gereformeerde Nederlandse Geloofsbelydenis(NGB) en die Heidelbergse Kategismus (HK) verwys, sowel as die grootste deel van die Dordtse Leerreëls (DL), en die Westminster Geloofsbelydenis (WG).  Daar is ook ‘n paar verwysings na die Westminster Korter Kategismus (WKK).

Geskryf in samehang met die metgesel boek Wie is God?

Dit was ’n groot voorreg om hierdie boek Wat glo jy? te skryf in samehang met en as metgesel vir die ander boek Wie is God? wat tegelykertyd uitgegee word. Daardie boek is gerig op tieners en volwassenes en gee meer volledige 60-woord antwoorde op dieselfde vrae. Dit word ook dieper begrond in die Bybel, maar bevat steeds ook volledig hierdie boek se antwoorde.  Ouers, begeleiers en opvoeders kan dus albei boeke tegelykertyd gebruik in gesprekke.

Dankwoord

Ek is dankbaar teenoor Chris Johnsen en Sua du Plessis van CUM vir die vertroue in my om hierdie publikasies die lig te laat sien.  Hulle meelewing en aanmoediging was van onskatbare waarde.  Ek is dankbaar teenoor Tim Keller wie se New City Catechism van groot waarde was in my navorsing.  Ek is ook dankbaar teenoor my belydenisklas (2017) met wie ek saam in die Bybel en ons belydenisskrifte na antwoorde op hierdie vrae gesoek het.  Die lewendige gesprekke sal my bybly.  God is regtig groot en genadig, goed en getrou.  Hy sorg vir alles en almal, vol liefde en trou.

Chris van Wyk

2 comments

 1. As ek ‘n vraag mag vra wat word bedoel met in die laaste dag sal ons opgewek word?
  Wanneer is die laaste dag dan nou regtig? (Voleinding)

  1. Hi Deon, Die “laaste dae” is ‘n uitdrukking wat in die Bybel gebruik word om die laaste tydperk van die wêreld soos ons dit ken, te beskryf. In die OT verwys dit na die hele tydperk van die Messias (Jes 2:2; Miga 4:1) wat met sy geboorte, bediening, dood, opstanding, hemelvaart en uitstorting van die Gees ‘n aanvang neem (Hand 2:16-17; Hebr 1:1; vgl Joël 2:28; 1 Pet 1:20).

   Die “laaste dae” word as uitdrukking ook gebruik om ‘n tyd van groot verdrukking te verkondig aan die einde van die tyd, ‘n tyd waarin gelowiges gebuk sal gaan onder die vyandskap van die goddelose in afwagting van die nuwe hemel en aarde wat God bring (2 Tim 3:1; 2 Pet 3:3; Jud 18).

   Johannes kan selfs daarvan praat as die “laaste uur” waarin die Antichris sy verskyning sal maak (1 Joh 2:18). Hy verwys na talle antichriste deur die eeue, maar aan die einde van die tyd sal die finale een verskyn wat alles tot ‘n einde sal bring (Matt 24-25).

   Aan die einde van daardie “laaste uur” sal die laaste dag van die Here aanbreek wat die wêreld skielik sal oorrompel, waartydens almal sal opstaan uit die dood, die gelowiges eerste, en dan die ander, en ons in die ewige heerlikheid van die Here opgeneem sal word, terwyl die ongelowiges die tweede dood sal ervaar (1 Tess 4:13-5:2; 1 Joh 3:2; Rom 8:18–30; Openb 21:1–8).

   Dié lering uit die Bybel moet ons aanspoor tot ‘n heilige lewe (Rom 13:11-12; 2 Pet 3:11-14).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.